Wet & Regelgeving

CM therapie Beatrijs Kampherbeek houdt zich aan onderstaande wet- & regelgeving:

BIG Registratie (bevoegdheid)

Elke fysiotherapeut in Nederland moet beschikken over een registratie in het BIG-register. Het BIG-register is een onderdeel van de Wet BIG. De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en beschermt patiënten tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

Kwaliteitsregister KRF-NL

Registratie in een kwaliteitsregister betekent dat de therapeut zich conformeert aan regels die de beroepsvereniging heeft opgesteld voor kwaliteit en deskundigheid van de therapeut. Er gelden regels voor registratie op het gebied van nascholingen en richtlijnen voor onder andere dossiervoering.

CM therapie is aangesloten bij het KNGF, NVMT en crafta. 

Wet Bescherming Persoonsgegevens, de AVG-wetgeving.

Sinds 25 mei 2018 geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Zorgaanbieders beschikken over gegevens van hun patiënten en cliënten en soms zijn die gegevens bijzonder gevoelig. Privacy is dan ook een onderwerp waar alle zorgaanbieders mee te maken krijgen, of zij nu zelfstandig als vrijgevestigde, verenigd in een groepspraktijk of zorggroep of werkzaam in een instelling zijn, welk beroep zij ook beoefenen. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voorheen Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) genoemd, in werking getreden. Dit is een belangrijke wet voor de privacy in de zorg.

BSN verplicht

Het gebruik van het BSN-nummer (burgerservicenummer) in de zorg is verplicht. Behalve de overheid gaat ook de zorgsector het BSN gebruiken bij het uitwisselen van gegevens met andere zorgaanbieders en in het declaratieverkeer.

Wet gebruik BSN in de zorg

De Eerste Kamer heeft 8 april 2008 ingestemd met de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg (Wbsn-z). Per 1 juni 2008 gaat deze wet in. Niet iedereen in de zorg kan zomaar gebruik maken van het BSN; alleen zorgaanbieders, verzekeraars en indicatieorganen die bij wet zijn aangewezen. Vanaf 1 juni 2008 mogen zorgaanbieders het BSN gebruiken, een jaar later moet het BSN worden gebruikt.

Het BSN maakt in de zorgsector een eind aan de verschillende persoonsnummers die zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars nu nog gebruiken. Invoering van het BSN in de zorg heeft een aantal voordelen:

  • het vermindert het aantal fouten bij het uitwisselen van patiëntgegevens
  • het voorkomt persoonsverwisseling
  • het maakt declareren eenvoudiger
  • het geeft betere bescherming tegen identiteitsfraude.

Het BSN wordt ook gebruikt om op een betrouwbare en veilige manier patiëntgegevens uit te wisselen via het elektronisch patiëntendossier.

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moeten patiënten zich sinds 1 januari 2006 in ziekenhuizen en poliklinieken kunnen legitimeren met een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Zodra de wet over de invoering van het BSN in de zorg van kracht is en daartoe verplicht, moeten patiënten zich óók legitimeren bij andere zorgverleners, zoals de huisarts of fysiotherapeut, bij indicatieorganen en bij zorgverzekeraars. Patiënten moeten zich identificeren om vast te kunnen stellen dat BSN en persoon bij elkaar horen.

  • De Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) regelt de ontwikkeling, ordening en het toezicht op de markten voor gezondheidszorg.
  • De wet is bedoeld om de kosten van de zorg onder controle te houden en beschermt de positie van de patiënt. Alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten zich houden aan de regels van de Wmg.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder op deze wet en bepaalt prestaties (activiteiten en verrichtingen) en in sommige gevallen stelt de NZa ook maximumtarieven vast.

Patiënten hebben recht op een duidelijke zorgnota. Zorgverzekeraars en zorgkantoren leggen in contracten met zorgaanbieders vast welke zorg er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en welk tarief. De NZa helpt hieraan mee door omschrijvingen van de behandelingen (prestaties) vast te stellen. Voor bepaalde behandelingen gelden maximumtarieven. Dit betekent dat de tarieven dan wel lager, maar niet hoger mogen zijn dan dat maximum. De NZa stelt deze maximumtarieven vast op basis van periodiek kostenonderzoek. In een aantal sectoren gelden vrije tarieven: in de gehele paramedische zorg, het grootste deel van de medisch-specialistische zorg en een deel van de huisartsenzorg. Dit betekent dat de NZa voor deze zorg geen kostenonderzoek doet en geen maximumtarief vaststelt. De minister van VWS en de Tweede Kamer bepalen voor welke zorgsectoren vrije tarieven gelden. 

WGBO

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO

  • Klachtenregeling met betrekking tot de wet Wkkgz

OM therapie is aangesloten bij het KNGF. Uiteraard streef ik ernaar om diensten te leveren die aansluiten op de wensen en verwachtingen van u. Mocht het toch gebeuren dat u niet tevreden bent. Wil ik graag deze uiting van ontevredenheid of tekortkomingen snel en naar tevredenheid van u oplossen.

De wet verplicht zorgaanbieders per 1 januari 2017 intern een laagdrempelige en effectieve regeling te treffen voor het opvangen en behandelen van klachten. Voor de patiënt moet de zorgaanbieder gratis een klachtenfunctionaris ter beschikking stellen. Het KNGF heeft in overeenstemming met Zorgbelang Nederland een Reglement Klachtenregeling Fysiotherapie opgesteld dat u kunt gebruiken in de praktijk. De klachtenfunctionarissen zijn benoemd. Op deze manier beschikken wij over een laagdrempelige, correcte en uniforme klachtenafhandeling. Een goede klachtopvang aan het begin kan geschillen bij een geschillencommissie voorkomen en beperken.

Geschillencommissie

Een zorgaanbieder moet per 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een door de minister erkende geschillencommissie. Het Reglement Geschillencommissie Fysiotherapie is erkend door VWS. De geschillencommissie kan bindend adviseren en een vergoeding van geleden schade toekennen tot in ieder geval € 25.000,- De geschillencommissie moet binnen een half jaar met een uitspraak komen. In het geschillenreglement nemen we op dat bemiddeling na indiening van het geschil nog een optie is.

Laten we samen van uw hoofdklacht een bijzaak maken!

Neem dan hieronder contact met me op, om te ontdekken wat ik voor u kan betekenen.

Telefoon

06-21380601

Adres

Havenstraat 6
9471 AM Zuidlaren

9 + 13 =